Tuesday, July 26, 2016

1MDB SEKARANG RAHSIA TELAH TERBONGKAR

blogtunm.blogspot.com Tun M 
1. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) telah mengambil tindakan untuk merampas aset individu-individu yang dinamakan yang disyaki mencuri wang hak milik 1MDB dan Kerajaan Malaysia.

2. Secara keseluruhannya 17 aset telah disenaraikan. Ini termasuk harta, pelaburan, pesawat udara, kapal layar, syarikat-syarikat, lukisan dan filem-filem. Jumlahnya bernilai USD1 bilion. Dokumen sepanjang 136 halaman itu menunjukkan secara terperinci cara wang itu disalurkan melalui pelaburan penipuan dalam syarikat-syarikat palsu, melalui pelbagai bank dan individu-individu serta berakhir dalam akaun MALAYSIAN OFFICIAL 1.

3. Siapakah Malaysian Official 1 yang disebut 36 kali dalam laporan ini. Beliau digambarkan sebagai “seorang pegawai berpangkat tinggi dalam Kerajaan Malaysia yang juga memegang kedudukan yang berkuasa dengan 1MDB. Sepanjang keseluruhan masa berkaitan dengan aduan itu, Malaysian Official 1 adalah “pegawai awam” sebagai istilah yang digunakan dalam 18 USC – 1956 (c) (7) (B) (iv) dan “penjawat awam” sebagai istilah yang digunakan dalam Seksyen 21 Kanun Keseksaan Malaysia.”

4. Dalam para 39 laporan tersebut “Malaysian Official 1 memegang jawatan yang berkuasa dengan 1MDB. Malaysian Official 1 mempunyai kuasa untuk meluluskan semua pelantikan kepada, dan penarikan balik daripada, Lembaga Pengarah 1MDB dan Kumpulan Pengurusan Kanan 1MDB. Di samping itu, sebarang komitmen kewangan 1MDB, termasuk pelaburan yang mungkin memberi kesan kepada jaminan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia untuk manfaat 1MDB atau mana-mana dasar kerajaan Malaysia, memerlukan kelulusan Malaysian Official 1. ”

Para 102 laporan menyatakan bahawa Malaysian Official 1 adalah benefisiari muktamad AmPrivate Banking – Akaun MR adalah akaun sama yang kemudiannya menerima bayaran tertentu berjumlah kira-kira USD681 juta pada Mac 2013. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 263 di bawah, Peguam Negara Malaysia telah secara terbuka menyatakan bahawa akaun yang menerima bayaran $681 milion itu dipunyai oleh Dato Sri Najib, Perdana Menteri Malaysia. Tidak mungkin akaun dan jumlah USD681 juta dimiliki oleh dua orang yang berbeza.

Para 28 menyatakan “Malaysian Official 1″ adalah seorang pegawai berpangkat tinggi dalam Kerajaan Malaysia yang juga memegang kedudukan yang berkuasa dengan 1MDB.”

Para 29 “Riza Shahriz bin Abdul Aziz (“Aziz”), seorang warganegara Malaysia, adalah saudara kepada Malaysian Official 1 dan seorang kawan LOW. Beliau adalah pengasas bersama Red Granite Pictures, iaitu studio pengeluaran dan pengedaran filem Hollywood, pada tahun 2010.”

Dalam Para 39 Malaysian Official 1 mengambil alih kedudukan berkuasa dengan 1MDB dan lain-lain.

5. Saya tidak tahu mengapa pegawai-pegawai Amerika yang menulis laporan segan memberi nama sebenar Malaysian Official 1 pada hal dengan rela hati menyebut nama-nama pesalah lain, iaitu Riza Aziz, Jho Low dan Khadim Abdullah. Jika ini adalah kerana bukan peringkatnya untuk membuat tuduhan jenayah, maka mana-mana nama pun tidak patut disebut.

6. Sekarang Najib dan penyokong-penyokong bodoh beliau mengatakan bahawa Najib tidak terlibat oleh sebab namanya tidak disebut. Najib sendiri berkata, “Biarkan proses undang-undang berjalan bagi mereka yang nama mereka disebut oleh US DOJ.” Jelas sekali bahawa beliau menganggap proses undang-undang itu tidak mengandungi siasatan berhubung peranannya sendiri di dalam mencuri wang milik 1MDB.

7. Namun rujukan kepada Malaysian Official 1 bertepatan dengan apa yang diketahui dan yang diakui oleh Najib sebagai mempunyai kaitan dengan beliau. Ini termasuk rujukan kepada USD681 juta dalam akaun Malaysian Official 1, rujukan kepada kuasa Malaysian Official 1 atas Kerajaan dan 1MDB yang bertepatan dengan kedudukan Najib sebagai Menteri Kewangan dan Penasihat kepada Lembaga Pengarah 1MDB. Dan begitulah seterusnya dengan 30 penerangan lain mengenai hal kuasa dan peranan Malaysian Official 1 serentak dengan peranan Najib sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan Malaysia dan Penasihat kepada Lembaga Pengarah 1MDB.

8. Walaupun terdapat penerangan terperinci dalam laporan DOJ bagaimana wang 1MDB telah dipindahkan melalui pelbagai syarikat, termasuk Good Star, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Jho Low dan bank-bank di beberapa negara dan akhirnya menjelma dalam akaun Malaysian Official 1 di Ambank, Peguam Negara menegaskan bahawa tidak ada bukti bahawa wang daripada 1MDB telah disalah gunakan.

9. Di bawah 11 pada Para 14 laporan DOJ “Fasa The Good Star: Lebih daripada $1 bilion disalah gunakan daripada 1MDB.”

10. Para 40, cara bagaimana $1 bilion wang 1MDB telah dilaburkan dalam Petro Saudi diperincikan.

11. Para 41 menjelaskan bahawa Jho Low dan rakan-rakannya menyebabkan $700 juta daripada $1 bilion bertujuan untuk dilaburkan dalam Petro Saudi, dihantar ke satu akaun di RBS Coutts Bank di Zurich yang dipegang atas nama Good Star Ltd, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Jho Low.

12. Para 42 menyatakan bahawa “di antara bulan Mei dan Oktober 2011”, kira-kira $330 juta dana tambahan telah dihantar atas arahan pegawai 1MDB ke akaun Good Star yang kononnya mempunyai kaitan dengan suatu perjanjian pembiayaan antara 1MDB dan 1MDB-Petro Saudi JV.

13. Mungkin Peguam Negara Malaysia dapat menjelaskan mengapa pelaburan 1MDB sebanyak $1 bilion harus pergi ke dalam akaun Good Star dalam RBS Coutts Bank di Zurich. Atau adakah beliau akan menafikan bahawa ini berlaku? Dalam kes ini beliau patut menunjukkan bukti bahawa ianya tidak berlaku. Semata-mata dengan berkata ianya tidak benar tidak mencukupi. Kata-kata Peguam Negara tidak mempunyai sebarang kredibiliti sama sekali. Dakwaan bahawa tidak ada bukti salah laku Najib dalam semua laporan-laporan yang dikemukakan kepadanya adalah seandai mempercayai air mata tangisan buaya. Dakwaan Peguam Negara bahawa Najib telah mengembalikan RM2.3 bilion daripada RM2.6 bilion yang diberikan oleh seorang Raja Arab Saudi yang telah meninggal dunia mempunyai kredibiliti yang sama. Tiada dokumen pemindahan dan tiada resit telah dipamerkan.

14. Mencuri wang adalah satu jenayah. Semata-mata merampas wang yang dicuri tidak membatalkan jenayah itu. Satu-satunya urutan logik untuk menyita wang yang dicuri adalah membuat pertuduhan jenayah terhadap pencuri. Bagaimanakah DOJ dari Amerika Syarikat akan mengenakan tuduhan terhadap Malaysia Official 1 tanpa menyebut namanya?

15. Rakyat Malaysia mahu menebus semula nama baik mereka. Mereka tidak mahu dipimpin oleh seorang pemimpin yang disyaki kleptokrasi mencuri berbilion-bilion wang Kerajaan. Mereka sendiri tidak boleh berbuat apa-apa kerana Malaysian Official 1 mengawal Peguam Negara dan polis – agensi-agensi penguatkuasaan. Mereka tidak boleh menyingkirkannya melalui undi tidak percaya kerana beliau mengawal majoriti Ahli-ahli Parlimen melalui langkah-langkah yang haram.

16. Suka atau tidak, mereka terpaksa bergantung kepada tindakan oleh negara-negara asing. Jika Amerika Syarikat benar-benar percaya dengan membasmi rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan negara mereka, mereka sepatutnya tidak segan untuk menyebut nama dan membiarkan proses undang- undang berlaku.

17. Apabila pencuri adalah pengawas polis dan agensi pendakwa, hanya campur tangan asing sahaja yang boleh membawa keadilan.

18. Tangislah negara ku yang tersayang .


THE CAT IS NOW OUT OF THE BAG

1. The Department of Justice (DOJ) of the United States of America has taken action to seize the assets of named individuals suspected of stealing money belonging to 1MDB, and the Government of Malaysia.

2. Altogether 17 assets are listed. They include properties, investments, aircrafts, yachts, companies, paintings and movie films. They are worth USD 1 billion. The 136 page document gives in detail the way the money was siphoned through fraudulent investments in bogus companies, passing through various banks and individuals and ending in the account of MALAYSIAN OFFICIAL 1.

3. Who is Malaysian Official 1 mentioned 36 times in the report. He is described as “a high-ranking official in the Malaysian Government who also held a position of authority with 1MDB. During all times relevant to the complaint, Malaysian Official 1 was a “public official” as that term is used in 18 USC – 1956(c)(7)(B)(iv) and a “public servant” as the term as used in Section 21 of the Malaysian Penal Code.”

4. In para 39 of the report “Malaysian Official 1 assumed a position of authority with 1MDB. Malaysian Official 1 had the authority to approve all appointment to, and removals from, 1MDB’s Board of Directors and 1MDB’s Senior Management Team. In addition, any financial commitment by 1MDB, including investments, that are likely to affect a guarantee given by the Government of Malaysia for the benefit of 1MDB or any policy of the Malaysian Government, required the approval of Malaysian Official1.”

Para 102 of the report states “that Malaysian Official 1 is the ultimate beneficiary of AMPRIVATE BANKING – MR Account is the same account that later received certain payments totalling approximately $681 million USD in March 2013. As set forth in Paragraph 263 below, the Attorney General of Malaysia has publicly stated that the account into which these USD$681 million payments were made belonged to Dato Sri Najib, the Prime Minister of Malaysia. It cannot be that the accounts and the sum of USD 681 belong to two different people.

Para 28 states “Malaysian Official 1 is a high-ranking official in the Malaysian Government who also held a position of authority with 1MDB.”

Para 29 “Riza Shahriz bin Abdul Aziz (“Aziz”), a Malaysian national, is a relative of Malaysian Official 1 and a friend of LOW. He co-founded Red Granite Pictures, a Hollywood movie production and distribution studio, in 2010.”

In Para 39 Malaysian Official 1 assumed a position of authority with 1MDB etc etc.

5. I don’t know why the US officials writing the report are being coy about giving the real name of Malaysian Official 1 when they are happy to write down the names of the other culprits; namely Riza Aziz, Jho Low and Khadim Abdullah. If it is because this is not at the stage of making criminal charges, then no names should be named.

6. Now Najib and his goons are saying that Najib is not involved as his name is not mentioned. Najib himself is saying, “Allow legal process to take its course for those named by US DOJ.” Clearly he did not consider the legal process would include investigation regarding his role in stealing the money belonging to 1MDB.

7. Yet the references to Malaysian Official 1 coincide with what is known and admitted by Najib were associated with him. This includes the reference to the $681 million in the Account of Malaysian Official 1, the reference to Malaysian Official 1 authority over the Government and 1MDB which coincides with Najib’s position as Minister of Finance and Adviser to the Board of 1MDB. And so it goes on with the other 30 or so descriptions of the authority and role of Malaysian Official 1 coinciding with those of Najib as Prime Minister, Minister of Finance of Malaysia and Adviser to the Board of 1MDB.

8. Despite detailed descriptions in the DOJ report on how 1MDB money had been shunted through various companies, including Good Star, a company belonging to Jho Low and banks in a number of countries and finally appearing in the account of Malaysian Official 1 in Ambank, the Attorney General insists that there is no proof that money from 1MDB was misused.

9. Under 11 on Para 14 of the DOJ report “The Good Star Phase: More than $1 billion is misappropriated from 1MDB.”

10.I n Para 40, the manner through which $1 billion of 1MDB money was invested in Petro Saudi is detailed.

11. Para 41 explained that Jho Low and his associates caused $700 million of the 1 billion meant to be invested in Petro Saudi, to be sent to an account at RBS Coutts Bank in Zurich held in the name of Good Star Ltd, a company owned by Jho Low.

12. Para 42 states that “between May and Oct 2011, approximately $330 million in additional funds were wired at the direction of 1MDB official to the Good Star account purportedly in connection with a financing agreements between 1MDB and 1MDB – Petro Saudi JV.

13. Perhaps the Malaysian A.G. can explain why 1MDB investments of $1 billion should go into the account of Good Star in RBS Coutts Bank in Zurich. Or is he going to deny that this happened? In that case he should show proofs that it did not happen. Merely saying it is not true is not enough. The A.G.’s words have no credibility at all. His claims that there is no evidence of Najib’s wrongdoing in all the reports submitted to him is about as credible as a crocodile shedding tears. AG’s claim that Najib gave back RM 2.3 billion of the RM2.6 billion given by the dead King of Saudi Arabia is just as incredible. No transfer documents and no receipts have been exhibited.

14. Stealing money is a crime. Merely seizing the stolen money does not nullify the crime. The only logical sequence to the seizures of stolen money is the criminal charge against the thieves. How is the DOJ of the USA going to charge the Malaysian Official 1 without naming him?

15. Malaysians’ want to regain their good name. They don’t want to be led by a leader suspected of kleptocracy of stealing billions of Government money. They cannot do anything themselves because Malaysia Official 1 controls the Attorney General and the police – the enforcement agencies. They cannot remove him through a vote of non-confidence as he controls a majority of the Members of Parliament through illegal measures.

16. Like it or not they have to rely on actions by foreign countries. If the US really believes in eradicating corruption and money laundering which involves their country, they should not be shy about naming names and letting due process to take place.

17. When the thief is in charge of the police and the prosecuting agency, only foreign intervention can bring about justice.

18. Cry my beloved country.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tun M diserbu rakyat tadi di Suria KLCC

Posted by Dr. Mahathir bin Mohamad on Sunday, March 13, 2016

Tun Dr Mahathir Mohamad speech at United Nations General Assembly


Dr Mahathir Mohamad speech at the general debate of the 73rd session of the United Nations General Assembly 2018